Застраховка Отмяна на пътуване


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ” НА „ЗД ЕВРОИНС” ” АД

ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1. ЗАСТРАХОВАТЕЛ – „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД
2. ЗАСТРАХОВАЩ – юридическо или физическо лице, което сключва застраховката, подписва полицата и се задължава да плати застрахователната премия.
3. ЗАСТРАХОВАН – български гражданин или чужденец, пребиваващ краткосрочно, продължително или постоянно в Република България.
4. ЗЛОПОЛУКА – Всяко събитие, настъпило в резултат на външна, принудителна, внезапна и против волята на Застрахования причина, която в рамките на една година от датата на събитието предизвика смърт или телесно увреждане на Застрахования. Към злополуките спадат нещастните случаи, произтичащи от движещи се транспортни средства, при работа с машини, използване на оръжия и инструменти, или вследствие на взрив, срутване, обгаряне, нараняване, механичен удар, удар от мълния, действие на ел. ток, удавяне, задушаване, измръзване (с елиминация на тъкани), злоумишлени действия на други лица, нападение на животни, ухапвания от насекоми и влечуги, отравяне с хранителни продукти, неумишлено отравяне с токсични вещества от външен произход, спасяване на човешки живот или имущество.
За злополука се счита също събитие: 5. ПОЛЗВАЩО ЛИЦЕ (БЕНЕФИЦИЕНТ) – трето лице, посочено в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.
6. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР – договор, по силата на който Застрахователят се задължава срещу платена застрахователна премия да изплати застрахователно обезщетение или сума в случай на настъпване на застрахователно събитие. Той съдържа застрахователна полица, общи и специални условия, евентуални анекси, издадени въз основа на договорени от двете страни изменения по договора, както и евентуални списъци на застрахованите лица.
7. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – частта от застрахователния договор, в която са описани специфичните за него данни и условия.
8. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА/ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ – договорената и посочена в застрахователната полица парична сума, представляваща горна граница на отговорността на Застрахователя при настъпване на застрахователно събитие. По отделните покрития могат да се договарят различни застрахователни суми.
9. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ – сумата, която Застраховащият/Застрахованият заплаща на Застрахователя срещу задълженията на последния по застрахователния договор.
10. СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА – срокът, посочен в застрахователната полица, през който Застрахователят покрива поетия риск.
11. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ – събитие, рискът от което е покрит от Застрахователя и при настъпването на което той изплаща застрахователна сума или обезщетение.
12. ЗАБОЛЯВАНЕ – Внезапно, с остро начало и прогресивен ход, влошаване на здравословното състояние на Застрахования, новопоявило се през срока на застраховката и изискващо оказване на спешна или неотложна медицинска помощ поради болковия характер.
13. ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ – Отмяна преди отпътуване поради независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката причини, споменати в настоящите условия.
14. НЕВЪЗСТАНОВИМИ РАЗХОДИ – Неустойки и суми, които следва да бъдат удържани от платените суми от страна на туроператора в случай на отмяна на пътуване. За невъзстановими се приемат разходите за предварително резервирани места за настаняване, пътни разходи, вкл. за самолетни, автобусни или жп билети, както и всякакви суми за предварителни резервации, които са платени във връзка с туристическо или бизнес пътуване или почивка и не могат да бъдат възстановени.
15. БЛИЗЪК РОДНИНА - съпруг/а (включително лица, живеещи на семейни начала), роднините по права линия без ограничение в степените, роднините по съребрена линия и по сватовство до втора степен, осиновител, настойник, попечител, съпруг на родител, дете на родител, лице, с което Застрахованият е възнамерявал да пътува, при условие, че същото лице е поименно упоменато в договора с туроператора или друг документ за резервацията.

ЧЛЕН 2. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ОБХВАТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ
1. При сключена застраховка „Отмяна на пътуване” и срещу платена застрахователна премия Застрахователят осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи до лимитите, определени по вид и размер в застрахователната полица.
2. Застраховат се индивидуално или групово български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години за платени резервации или предплатени туристически услуги с пакетна цена, организирани и предоставени от лицензиран туроператор, за пътувания на територията на Република България и чужбина.

ЧЛЕН 3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
1. Разходи за отмяна на пътуване – Застрахователят възстановява на Застрахования разходи, определени като невъзстановими, които последният е платил на туроператор, в случай на отмяна на пътуване поради някоя от следните, независещи от Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката, причини, настъпили след направена резервация или подписване на договор с туроператор:
1.1. Внезапно заболяване, злополука или смърт на Застрахования.
1.2. Внезапно заболяване, злополука, налагащи стационарен или домашен режим на лечение, или смърт на близък роднина на Застрахования.
1.3. Материални щети в жилището на Застрахования или помещенията, в които развива търговска, професионална или производствена дейност, в резултат на пожар, кражба чрез взлом или стихийни бедствия, чиято сериозност налага неговото присъствие там.
1.4. Стачки в транспорта, които не са били известни и очаквани в момента на сключване на застраховката.

ЧЛЕН 4. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Застрахователят не покрива щети/разходи възникнали вследствие на или във връзка с:
1. Война (независимо дали е официално обявена или не) или военни действия, терористични актове, гражданска война, революция, преврат, въстание, стачка, протести, гражданско неподчинение или подобни действия, политически или военен метеж, вражеско нахлуване или нашествие, размирици.
2. Земетресение, екологични катастрофи, атомни или ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение, пандемии, природни бедствия и всички други подобни събития с масови последици.
3. Условия или събития, които са били или е могло да бъдат известни на Застрахования и биха могли да доведат до отмяна на пътуването.
4. Липса или ненавременно направена резервация.
5. Предварително съществуващи заболявания или болестни и депресивни състояния на Застрахования или негов близък роднина, които биха могли да доведат до отмяна на пътуването.
6. Наложена карантина.
7. Пътуване на Застрахования с цел лечение.
8. Груба небрежност, преднамерени или умишлени действия, вина от страна на Застрахования или негов близък роднина.
9. Злополука, по времето на която Застрахованият или негов близък роднина се е намирал под въздействието на алкохол, стимулатори, допингови средства, опиати, наркотици, лекарства в количества над предписаните от лекар или производител и това е в причинна връзка със злополуката. Виновно поведение на Застрахования или негов близък роднина при управление на МПС под въздействието на горепосочените упойващи вещества, както и при липсата на документ за правоспособност.
10. Пластична или естетична хирургия за премахване на физически дефекти и аномалии.
11. Спиране от движение или изземване на превозното средство, с което се осъществява пътуването, или отнемане на права за извършване на дейност на превозвача от съответните власти.
12. Неизпълнение от страна на контрагент на задължение за предоставяне на услуги или транспорт в която и да е част от пътуването, независимо дали това неизпълнение е вследствие на несъстоятелност, грешка, пропуск или друга подобна причина.
13. Невъзможност на Застрахования да се снабди навреме с необходимите документи (международен паспорт, виза, лична карта и др.) или поради нормативна или административна забрана.
14. Неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Застрахования на клаузи от договора с туроператора.

ЧЛЕН 5. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ
1. Застрахованият избира лимит на отговорност в зависимост от размера на платената цена за индивидуално или групово пътуване (в лева или евро) .
2. Застрахователната премия се определя съгласно действащата тарифа на Застрахователя.
3. Премията се изчислява в същата валута, в която е определена застрахованата сума, и се заплаща по фиксинга на БНБ в деня на сключване на застраховката.
4. Застрахователната премия се плаща еднократно при сключване на застраховката.
5. Отговорността на Застрахователя е до размера на договорения лимит, посочен в застрахователната полица.
6. Застрахователно обезщетение се изплаща само веднъж за срока на застраховката.
7. Застрахованият е длъжен да уведоми писмено Застрахователя за наличието на други валидни застраховки, покриващи същите рискове. В случай че към датата на настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият има и други такива застраховки, отговорността на Застрахователя е пропорционална на отношението на договорения в полицата на „ЗД ЕВРОИНС“ АД лимит и общия лимит за съответния риск по всички други застраховки от подобен вид.

ЧЛЕН 6. СКЛЮЧВАНЕ, ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА
1. Застраховката се сключва с индивидуални или групови полици. При груповите полици Застраховащ може да бъде физическо или юридическо лице.
2. Застраховката се сключва с начало датата на плащане на направена резервация или туристическа услуга с пакетна цена и край датата на началото на пътуването. Срокът на застраховката се посочва изрично в застрахователната полица.

ЧЛЕН 7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
1. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по настоящите условия, Застрахованият или негов упълномощен представител е длъжен в срок до 7 (седем) дни от датата на събитието да уведоми Застрахователя и да предостави поисканата му информация за събитието. При неспазване на срока в предходното изречение, Застрахователят има право да откаже изплащане или да намали размера на застрахователното обезщетение.
2. За доказване основанието и размера на застрахователното обезщетение Застрахованият или неговите законни наследници трябва да представят на Застрахователя следните документи:
2.1 уведомление за събитието по образец на Застрахователя,
2.2 застрахователна полица или документ, удостоверяващ платена застрахователна премия по полицата,
2.3 документ за извършена резервация или договор с туроператор, доказващ стойността на туристическите услуги с пакетна цена, срока и условията на пътуването, 2.4 оригинална фактура или друг документ, доказващ извършено плащане на сума по резервация или на пълната стойност или част от стойността на пътуването,
2.5 медицински документи, доказващи претърпяна злополука или заболяване на Застрахования или негов близък роднина,
2.6 препис-извлечение от акт за смърт, протокол за аутопсия, съдебно-медицинска експертиза, удостоверение за наследници и други документи при смърт на Застрахования или негов близък роднина,
2.7 документ, доказващ роднинска връзка или съжителство на семейни начала,
2.8 други документи, доказващи настъпването на събитие, като актове, протоколи на компетентни органи и др.
3. Дължимoто обезщетение ще бъде изплатено в лева по сметка, посочена от Застрахования, в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на получаване на всички изискани от Застрахователя документи, необходими за доказване основанието за плащане и размера на обезщетението. В противен случай Застраховятелят трябва мотивирано и писмено да откаже плащането на обезщетение по предявената претенция.
4. Ако застраховката е сключена в евро, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение в лева по фиксинга на БНБ.

ЧЛЕН 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР
1. Застраховката се прекратява автоматично:
1.1 с изтичане на срока, за който е сключена,
1.2 при изчерпване на договорения лимит на отговорност ,
1.3 при отпадане на застрахователния интерес, като Застрахователят има право да задържи частта от премията, съответстваща на изтеклия срок на застраховката до нейното прекратяване.
1.4 при изплащане на обезщетение по застрахователния договор
2. Застраховката може да бъде прекратена предсрочно по инициатива на Застрахования или на Застрахователя, чрез 15-дневно писмено предизвестие до другата страна. В този случай се възстановява съответната пропорционална част от платената застрахователна премия за остатъка от застрахователния период, след приспадане на разходите по обслужване на застрахователния договор, съгласно действащите вътрешни правила на Застрахователя. Ако застраховката е прекратена по искане на Застрахования, той е длъжен да върне на Застрахователя оригиналната застрахователна полица, като доказателство за неговото прекратяване.
3. Застрахователят не дължи възстановяване на застрахователна премия ако е било изплатено и/или предстои да се изплаща обезщетение по застраховката.

ЧЛЕН 9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
1. За всеки съдебен иск, който има връзка със застраховката, се договаря, че компетентни са единствено българските съдилища.
2. Правото, което ще се прилага е българското.

ЧЛЕН 10. СУБРОГАЦИЯ И ДАВНОСТ
1. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу третите лица до размера на платеното обезщетение и направените разходи.
2. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя при упражняване на неговите регресни права.
3. Правата на Застрахования и Застрахователя по застрахователния договор се погасяват с изтичането на предвидените в закона давностни срокове.

ЧЛЕН 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Никакви промени на застрахователния договор не са валидни, ако не са направени в писмен вид и не носят подписа на оторизиран представител на Застрахователя.
2. Всички разноски по сключване на застрахователния договор, по изплащане на евентуално обезщетение и всяка друга тежест, която произтича от тази застраховка (като данък върху обезщетението, или други разноски, които евентуално се предвиждат от действащите законови разпоредби), са единствено за сметка на Застрахования.
3. Настоящите Общи условия, евентуални Специални условия, допълнителни споразумения и анекси са неразделна част от застрахователния договор.
4. За всички въпроси, неуредени в застрахователната полица, анексите, общите и специални условия, се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите норми на българското право.
5. Настоящите Общи условия са приети от Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД с решение от 07.10.2013 г. и влизат в сила от 29.10.2013г.
6. Настоящите Общи условия са изменени с решение на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД от 02.06.2014г., като измененията влизат в сила от 05.06.2014г.
Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват