Други документи

БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1640-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10000.00лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 25.09.2020г.


 
Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват