Други документи

БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.095-0051 по Процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. София и е с обща продължителност от 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 28364,03лв.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.
В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.
 

        

БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.092-0278 по Процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. София и е с обща продължителност от 3 месеца.

Общата стойност на проекта е в размер на 13648,42лв., от които 11601,16лв.  европейско и 2047,26лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект от компанията за преодоляване на икономическите последствия, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 и запазване на оперативната дейност на предприятието.
 

 


БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-1640-C01 и изпълнява проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към Осигуряване на оперативен капитал за БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19
В резултат от осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Това от своя страна ще допринесе за по-нататъшното продължаване дейността на БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД.
Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10000.00лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 25.09.2020г.
 
Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват