Декларация за поверителност


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

I. Данни за администратора на лични данни: "БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД, ЕИК: 200144329
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. "Люботрън" № 42, Телефон за контакт: 0887477790; eл. поща: adelina.kolomanova@businesstravel.bg; интернет страница: https://www.businesstravel.bg

II. Данни за контакт с длъжностно лице по защита на данните:
Телефон за контакт: 0887477790; eл. поща: adelina.kolomanova@businesstravel.bg                  

III. Личните данни, които администраторът събира и обработва от Вас са: три имена, ЕГН, адрес и данни по лична карта/документ за самоличност, банкова сметка, пол, гражданство, телефонен номер, електронна поща; Специална категория данни: данни за здравен статус на пътуващи със специфични нужди

IV.Източник на лични данни: oт субекта на данните;
Уведомявам Ви, че личните Ви данни ще бъдат третирани като строго поверителни и няма да бъдат споделяни/предавани на трети страни без изрично съгласие на субекта. За защита на личните ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки.
С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:  събиране, запис, съхраняване и обработка на данни за сключване и изпълнение на договор за туристическа услуга, за организирано пътуване /групово или индивидулно/, за организиране на екскурзии, почивки, ваканции, развлечения, за резервация на самолетен билет, хотел, за резервация на пакетна туристическа услуга; за организиране на тийм-билдинг програми, конференции, семинари, за изпълнение на законни задължения на Администратора като Туроператор; за защита на правата и интересите на Туроператора в съдебни и извънсъдебни спорове; за предоставяне на информация за нови/актуални предложения за стоки и услуги, брошури, нови продукти, предстоящи събития, както и за целите на директен маркетинг, в случай, че получим изричното Ви съгласие за това.
Предоставените от Вас чувствителни данни, касаещи здравето Ви, ще бъдат обработвани само и единствено с Ваше съгласие и цел осигуряване на услуга, която в максимална степен да отговаря на Вашите нужди и интереси.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

Всички законни интереси, преследвани от нас като Администратор при обработка на Вашите данни, са с цел да сключим договор с Вас и да изпълним задълженията си като туроператор, включително да защитим своите права и интереси в тази връзка.

Следните организации/лица ще получат достъп до личните ви данни: Министерство на туризма; друг турооператор/агент/доставчик на туристически услуги в Република България, в ЕС и извън ЕС; on-line базирани резервационни системи; транспортни дружества; дружества, осигуряващи трансфери, екскурзоводи или дружества, осигуряващи допълнителни турове на място; други държавни органи и институции - за издаване на виза; самото лице; авиокомпании – при резервиране на самолетни билети; резервационна система – глобални доставчици на хотели; хотели; застрахователни дружества;  обслужващата администратора банка (за целите на успешното плащане на услугата по договора), външна счетоводна фирма, НАП; правоприлагащите органи, КЗЛД, правоприлагащите органи.

Съгласие: Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните, който във всеки един момент може да Ви бъде предоставен от Администратора.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
Администраторът ще предаде данните Ви извън ЕС само, ако това следва от договора за туристическа услуга, сключен с Вас. Данните ще бъдат предавани само към страни, прилагащи адекватното ниво на защита на данните, или по отношение на които администраторът е предвидил гаранции за приложимите права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

Период на съхраняване на данните: Ние ще съхраняваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са били събрани и в съответствие с нашата политика за защита на данните. Данните ще бъдат сигурно унищожени, когато вече не се изисква тяхното обработване. Ако упражните правото си данните Ви да бъдат изтрити, ние ще продължим да поддържаме основен набор от лични данни /имена и дата на раждане/, за да поддържаме архива си. Може да се наложи да запазим финансови документи, договори, анекси за Вас за законови цели /например: за изпълнение на задължения ни, касаещи законодателство/.
Данните ще бъдат съхранявани на хартия, а част от тях и в електронен вариант.

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Право на достъп
Имате право да получите потвърждение от Администратора дали личните Ви данни се обработват от него. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получите безплатно копие от данните /с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания/, освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и право да Ви бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните Ви данни.Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи: когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

Право на коригиране
Имате право да коригирате или да поискате от Администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, коитo се отнасят до Вас

Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/
Имате право да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: (i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (ii) Вие възразите срещу обработването, както е посочено по-долу; (iii) личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно; или (iv) личните Ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС, правото на държава членка или правото на друга държава. Администраторът може да откаже да изтрие личните Ви данни, ако обработването им е необходимо за: (i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; (ii) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или (iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели; и/или (iv) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването:
Имате право да изисквате от Администратора да ограничи обработването на личните Ви данни в следните случаи:(i) когато оспорвате точността на личните данни, както са предоставени от Вас и обработвани от Администратора /ограничението е за определен срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни/; (ii) когато обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им; (iii) когато Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (iv) когато сте възразил срещу обработването и очаквате Администраторът да провери дали законните основания за обработването на личните данни имат преимущество пред интересите Ви.Когато обработването на лични Ви данни е ограничено от Администратора, Администраторът ще Ви информира за това предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.

Право на възражение:
Имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни, вземайки предвид конкретна ситуация. Може да упражните правото само по отношение на обработка, която се извършва от Администратора за целите на законния интерес на Администратора. В случай че възражението е основателно, Администраторът ще прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако Администраторът представи данни, че съществуват основателни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данните:
Това право включва следните възможности: (i) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или (ii) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически възможно.Предвид правното основание, на което Администраторът обработва личните данни, приложението на това право спрямо Вас е ограничено.

Право на жалба
Имате право да подаде жалба относно обработването на личните Ви данни от Администратора до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), която е компетентният държавен орган.

Може да упражните горепосочените правила, като подадете писмено искане до Администратора, който има готовност да Ви предостави образци на съответните искания.
 

Снимка: Artak Petrosyanhttps://unsplash.com
Открий как да пътуваш спокойно и уверено
Снимка: ben whitehttps://unsplash.com
Остани с Business Travel за пътуванията, които те вдъхновяват