Бизнес Травъл ЕйджънсиТуроператорхотелхотелихотелски комплексхотелско настаняванехотелски апартаментиваканционно селищевилиПочивка в Гърцияпочивка в Турциярезервацияхотелска резервацияхотелски резервацииваканцияпътуванепочивкаекскурзиякруизнощувка нощувка със закуска All inclusive уикенд програмипакетна ценапакетпрограмачартърчартърна програмаполетавтобуссамолетмаршуртПочивка в Тунисдалечни дестинациихотели в Българияхотели в чужбинасамолетни билетизастраховкирент а кар /rent a car /бизнес хотелиградски хотелипланински хотелиспа хотелиSPA hotelбутикови хотелилуксозни хотели
Business Travel Agency - For Your Business, Holiday and Smile!
For Your Business, Holiday and Smile!
тел.: 02 981 8942 email: office@businesstravel.bg НОВ АДРЕС: ул. Велико Търново 17, София 1504, България | Контакти
Бизнес туризъмХотели в БългарияХотели в чужбинаСамолетни билетиПочивки и екскурзииИзберете от нашите оферти за Промоции и празници
полетавтобус
Хотели в България
маршуртПочивка в Тунис
Хотели в чужбина
хотели в Българияхотели в чужбина
Почивки и екскурзии
застраховкирент а кар /rent a car /
Преглед на промоция
Търси
посетете страницата на Business Travel във Facebook

Общи условия за записване от Договора с клиенти

бутикови хотели

Условия за записване от договора за клиенти

О Б Щ И   У С Л О В И Я на “БИЗНЕС ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД
ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ  НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ №............
1 .ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ
1.1.Записване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор за организирано пътуване / резервационна бланка / и внасяне на депозит.
1.2. Потвърдена резервация, по която не е внесен депозит се пази от ТУРОПЕРАТОРА в срок до 24 часа
1.3. Информацията публикувана на сайт www.businesstravel.bg е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки или неточности. Съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита само информацията, предоставена в офисa на Бизнес Травъл Ейджънси ЕООД.
2. ВИЗИ
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация в писмен вид или по друг подходящ начин. При искане от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, изразено в писмен вид, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да му съдейства, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер. билети и др./, а при допълнителна уговорка може да подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТе длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата и останалите дължими разходи. Непредставянето на документите и незаплашането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от организираното пътуване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последниците от който се уреждат съобразно правилата по-долу.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството/други оторизирани по съответното законодателство органи и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 28 от Закона за туризма (ЗТ).
З. ЦЕНИ, НАЧИН И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането се извършва в лева в брой, с кредитна и дебитна карта или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА по фиксинга на БНБ в деня на плащането, освен ако друго не е изрично уговорено между страните с конкретния Договор за организирано пътуване.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго в съответния Договор за организирано пътуване, размерът на депозита е 30% от общата цена. ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3-Окончателно плащане: ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да внесе останала сума, представляваща оконачателното плащене, в срок до 10 (десет) дни преди датата на пътуване, освен ако в договора не е упоменато друго.
3.4. Увеличение на цената е възможно, при наличието на една от следните причини; покачване на стойността на транспортните разходи, в това число на горивото, изменение на размера на таксите, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на Договора за организирано пътуване. Увеличението на цената съответства на изменените разходи и начинът на изчисляване е пропорционално на увеличената стойност на посочените разходи.
3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по т. 3.4 от настоящите Общи Условия.
3.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да не приеме промяната в общата цена и да се откаже от пътуването, като заяви това писмено в срок до 3 дни от уведомяването му. В случай, че в срока по предходното изречение ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил писмено ТУРОПЕРАТОРА за отказа си, се счита, че е съгласен с увеличената цена и следва да заплати окончателното плащане, съобразено с изменения размер на Общата цена, в сроковете по Договора.
3.7. В случай на отказ от пътуването по предходната точка, ПОТРЕБИТЕЛЯТ в 7-дневен срок получава връщане на платените суми.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1.2. да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества и да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. Ако лицата пътуват в група повече от един, то медицинската застраховка се предоставя в оригинал на оторизиран представител на ТУРОПЕРАТОРА, пътуващ с групата, който при нужда я предоставя на съответния ПОТРЕБИТЕЛ.
4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати Договора за организирано пътуване, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора' с ЗАД "”Кю Би И Иншуранс (Юръп) Лимитид” клон София, ул. Бачо Киро” № 26-28-30, тел 930 19 19. Сертификатът за сключения договор се представя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди началото на пътуването. Сертификатът към застрахователната полица е изложен на видно място във всеки един офис на Туроператора. Потребителят се запознава с условията на сключената застраховка преди началото на пътуването.
4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже предоставяне на съответните туристически услуги, ако застрахователната комапания откаже да сключи задължителната застраховка за пътуване извън Република България за конкретния ПОТРЕБИТЕЛ. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му дължи връщане на платените до момента суми (депозит). В посочената хипотеза ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност към ПОТРЕБИТЕЛЯ и не дължи заплащане на каквито и да е неустойки.
4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
4.4.1- при пътуванията извън България да си осигурява необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България,
4.4.2 ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен документ (задграничен паспорт), то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право:
4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето, освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.
5. ОТГОВОРНОСТ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ
5.1. В случай на неизпълнение от страна на ТУРОПРАТОРА на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на ПОТРЕБИТЕЛЯ надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
5.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:
- забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулиране или прекъсване на пътуването по лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи, извършени правонарушения или други причини, при форс-мажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
5.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящите Общи условия и/или договора за организирано пътуване, ако причините за това се дължат на:
а) ПОТРЕБИТЕЛЯ,
б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи Договора за организирано пътуване след подписването му, той е длъжен да уведоми незабавно ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ТУРОПЕРАТОРА дали приема направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от последния, но не по-късно от 5 (пет) дни преди началната дата на пътуването. При липсва на писмено уведомление отностно изменените клаузи по реда и в срока на предходното изречение, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен със същите. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора.
5.6.1. Приемането на промените по предходната точка се удостоверява с допълнително споразумение към Договора.
5.6.2. В случая на т. 5.6 , ПОТРЕБИТЕЛЯТ може  да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, като има право да избира една от следните възможности:
- Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по-високо качество;
- да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ  е длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
- да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от пътуването, като прекрати едностранно съответния Договор за организирано пътуване с уведомление до ТУРОПЕРАТОРА. В този случай той дължи на ТУРОПЕРАТОРА заплащането на следните неустойки:
5.7.1. при пътуване в чужбина, ако прекратяването е направено:
а) до 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
5.7.2. при пътуване в страната, ако прекратяването е направено:
а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от З дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
5.7.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да задържи сумите за неустойките по предходните разпоредби от заплатената стойност на съответното организирано пътуване. В случай, че платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ към момента на прекратяване суми не покриват размера на дължимите неустойки, то той се задължава да заплати останалата част от сумата (до размера на предвидената неустойка) в срок до 3 дни след уведомлението за прекратяване.
5.7.4. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати пътуването си по свое желание, след като същото е започнало, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните, са за негова сметка. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на каквото и да е част от заплатената обща стойност на пътуването.
5.7.5. При подаване на документи с неверни данни, неистински документи и/или неспазване на сроковете за изпълнение на което и да е от задълженията от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предсрочно и едностранно съответния Договор за организирано пътуване, като в този случай има право да получи неустойка в съответени размери, посочени в чл.5.7.1 или 5.7.2.
6. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящите Общи Условия и Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие по пътя на преговорите не бъде постигнато, споровете ще се отнасят за разглеждане и решаване от компетентния съд в гр. София.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установи неизпълнение или неточно изпълнение на условията по съответния Договор за организирано пътуване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересувани страни.
6.3. В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация в писмен вид, в срок до 3 дни след края на пътуването. Рекламацията следва да бъде придружена с протокол, подписан от представител на приемащата агенция в съответната страна, или администрацията на обекта, предоставящ съответната туристическа услуга, като протоколът следва да съдържа точно описание на неизпълнението. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора.
6.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок до 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма и при спазване на разпоредбите на Договора за организирано пътуване и настоящите Общи условия.
7.3. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
7.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ гарантира, че предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни се обработват се само във връзка с изпълнението на настоящия договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.

Бизнес Травъл Ейджънси
Copyright by Business Travel Agency Ltd.Developed by LadgerDesigned by Calipers